Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len „OP“) upravujú zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom internetového obchodu Ing. Ladislav Králik, Národná trieda 81, 040 01 Košice, IČ: 44165617, DIČ: 1042704850, Telefón: +421 904 218 956, E-mail: info@rybi-tuk.sk ako predávajúcim na jednej strane (ďalej len „predávajúci“) a fyzickou osobou spotrebiteľom, ako kupujúcim na druhej strane (ďalej len „kupujúci“), a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej adrese www.rybi-tuk.sk (ďalej len „internetový obchod“).

1.2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, tj. predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzavretej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto obchodných podmienkach ani v zmluve uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 102/2014 Z.z.“). V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.5. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a že s týmito OP súhlasí.

1.7. Pre účely úpravy vzťahu kupujúceho k predávajúcemu sa za účinné považujú OP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Ustanovenia OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kópiu OP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Predávajúci je oprávnený znenie OP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia OP.

II. Kúpna zmluva - všeobecné ustanovenia

2.1. Predmetom kúpnej zmluvy je zásielkový predaj tovaru – výživových doplnkov.

2.2. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:
a) názov tovaru;
b) fotografia tovaru; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad vo farbe balenia produktu; pre posúdenie súladu tovaru s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci textový popis ponuky;
c) špecifikácia tovaru podľa jeho povahy;
d) cena tovaru - je vždy uvedená ako cena konečná. Cena nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na internetovej stránke predávajúceho.

2.3. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na internetovej stránke obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4. Internetová stránka obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na internetovej stránke obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.5. Nákup tovaru môže kupujúci uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského rozhrania na základe registrácie do webového rozhrania alebo priamo bez registrácie. S registráciou je spojená možnosť informovania kupujúceho o stave objednávky a sledovaním všetkých predchádzajúcich objednávok kupujúceho.

2.6. Za účelom registrácie je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky požadované údaje a tieto údaje aktualizovať vždy pri ich zmene. Užívateľský účet každého kupujúceho je chránený užívateľským menom a heslom. Predávajúci si vyhradzuje právo užívateľský účet zrušiť kedykoľvek podľa vlastného uváženia a to najmä v prípade, keď sa kupujúci dopustí porušenia kúpnej zmluvy alebo týchto OP. Registráciou kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom a obchodných oznámení na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.7. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať kupujúcemu tovar v ľubovoľnom farebnom prevedení, s čím kupujúci súhlasí.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Pre účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,
b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
c) údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
d) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.2. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a pravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.3. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru , výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky) pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

3.4.Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou).

3.5. Pred uhradením kúpnej ceny má kupujúci právo stornovať objednávku a to buď elektronicky nebo telefonicky. Stornovanie je potvrdené doručením informačného e-mailu.

3.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z OP.

3.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

IV. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti pri doručení na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
b) bezhotovostne prevodom na bankový účet , ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky (ďalej len "účet predávajúceho"),
4.2. Spoločne s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške (ďalej len „kúpna cena“).

4.3. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 48 hodín od odoslania objednávky. Kupujúci uvedie pri uhradení kúpnej ceny variabilný symbol platby, ktorý oznámi predávajúci kupujúcemu v rámci procesu objednávky. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, keď kúpna cena nie je pripísaná v tejto lehote na jeho účet. Ak nie je dohodnuté inak, je kupujúci oprávnený si tovar prevziať až po úplnom zaplatení jeho ceny. V prípade platby bezhotovostným spôsobom podľa čl. 4.1 písm. b) je predávajúci povinný odoslať kupujúcemu potvrdenie o zaplatení ceny bez zbytočného odkladu, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

4.6.Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.7. Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim na kupujúceho.

V. Preprava a dodanie tovaru

5.1. Tovar bude kupujúcemu doručený spôsobom zvoleným kupujúcim v procese objednávky.

5.2. Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách:
a) v prípade doručenia tovaru na dobierku sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia objednávky tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať.
b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom, tj prevodom na účet sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady kúpnej ceny podľa čl. 4.4. OP tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 3 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať.

5.3. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii pre prevzatie zásielky. Prípadné náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim (opakované dodanie), znáša kupujúci.

5.4. Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať, či obal zásielky nie je porušený a akékoľvek prípadné závady oznámiť dopravcovi. Kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky svojim podpisom na dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke Na neskoršiu reklamáciu na množstvo a fyzické porušenie tovaru dôsledkom porušenia obalu, sa nebude brať zreteľ.

VI. Odstúpenie

6.1. V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. má kupujúci právo od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať v listinnej podobe na adresu prevádzky predávajúceho, alebo na e-mailovej adrese (bod 1.1. OP). Kupujúci môže použiť na odstúpenie od zmluvy zaslaný formulár. Ak kupujúci na odstúpenie od zmluvy použije Formulár pre odstúpenie od zmluvy uvedený na webovom sídle predávajúceho, predávajúci poskytne kupujúcemu po prijatí odstúpenia bezodkladne potvrdenie o tom na trvanlivom nosiči.

6.3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu. Lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a s neporušeným uzáverom ochranného obalu. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, ako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
Kupujúci nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia ochranného uzáveru obalu.

6.4. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, alebo s porušeným ochranným uzáverom obalu, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá mu tým vznikne. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.5. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré uhradil predávajúcemu za dodaný tovar do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

6.6. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom aký použil kupujúci pri svojej platbe, t.j.
- pri úhrade na dobierku poštovou poukážkou na adresu kupujúceho,
- v prípade bezhotovostného spôsobu platby prevodom na účet.

VII. Záruka, zodpovednosť za vady, spory

7.1. Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je bez vád.

7.3. Ak tovar má vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.4. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže kupujúci uplatniť svoje práva a nároky voči predávajúcemu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

VIII. Orgán dohľadu

Orgánom, ktorý vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákonov vzťahujúcich sa na predávajúceho je:
Regionálna veterinárna a potravinová správa
adresa: Hlinkova 1/c, 040 01 Košice - mesto
Tel: 055 796 1811
e - mail: Riaditel.KE@svps.sk

IX. Ochrana osobných údajov

9.1.Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“).

9.2. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje na základe objednávky tovaru, v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty (ďalej len „osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru kupujúcemu a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne číslo a adresa elektronickej pošty sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky, uzavretie kúpnej zmluvy a jej realizáciu. V prípade ich neposkytnutia nie je možné uzatvorenie a následné plnenie kúpnej zmluvy.

9.3. Kupujúci je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene.

9.4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

9.5. Predávajúci poskytne osobné údaje kupujúceho iným subjektom len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou a v prípade doručovania tovaru prepravnými spoločnosťami alebo Slovenskou poštou.

9.6. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu trvania kúpnej zmluvy. Predávajúci následne osobné údaje archivuje po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.
9.7. Kupujúci má právo požiadať o poskytnutie informácie o spracúvaní osobných údajov kupujúceho v rozsahu čl. 15 nariadenia GDPR.
9.8. Kupujúci má právo na opravu nesprávnych osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.
9.9. V prípade, že sa kupujúci domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ktorý vykonáva dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom 01.05.2014

10.2. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky meniť.

10.3. Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených obchodnými podmienkami riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Rybí tuk © 2024